1. Općenito

1.1. – Ovi opći uvjeti poslovanja reguliraju pravne odnose (prava i obveze) između Air Movement Industry d.o.o. (u daljnjem tekstu Prodavatelj) i Kupca proizvoda ili usluga ponuđenih od strane Prodavatelja

1.2. – Prodavateljevi opći uvjeti poslovanja se primjenjuju na sve odnose između Prodavatelja i kupca osim ukoliko su se obje strane dogovorile drugačije o individualnim pravima i obavezama.

1.3. – Samo pismeni dogovori su važeći i primjenjivi što uključuje sve oblike pisane komunikacije uključivši i elektronsku komunikaciju (SMS, IM, email, itd.)

1.4. – Ukoliko Prodavatelj i Kupac dogovore drugačija individualna prava i obveze koja odudaraju od pojedinačnih prava i obaveza navedenim u ovim Općim uvjetima poslovanja, ostala prava i obaveze koje nisu definirane posebnim dogovorom se primjenjuju iz Općih uvjeta poslovanja koja su ovdje navedena.

1.5. – Prodavateljevi Opći uvjeti poslovanja kako su ovdje navedeni imaju prednost u primjeni u odnosu na sve druge (eventualne) Kupčeve Opće uvijete poslovanja.

2. Ponude i narudžbe

2.1. – Prodavatelj će na temelju usmenog ili pismenog upita Kupcu u najkraćem mogućem roku izraditi ponudu. Sve ponude i njihovi uvjeti vrijede 30 dana od dana izrade, osim ako ponudom nije drugačije definirano.

2.2. – Sve ponude i dokumenti koje je Prodavatelj priložio ponudama (npr. skice, slike, sheme, podaci o težini i raspoloživosti) su informativne prirode i Prodavatelja ne obvezuju, osim u slučaju da Prodavatelj u pisanom obliku obavijesti kupca da je priložena dokumentacija obvezujuća.

2.3. – Nad ponudama i dokumentacijom koja je obuhvaćena prethodnim člankom Prodavatelj zadržava vlasničko i autorsko pravo. Kupac ne smije tu dokumentaciju kopirati, umnožavati, distribuirati ili na neki drugi način s njom upoznavati treće osobe.

2.4. – Narudžba se smatra važećom kad ju Prodavatelj pismeno potvrdi i obvezujuća je za obje strane. Svi daljnji dogovori (telefonski, telefaxom ili usmeno) kao i kasnije promjene i dopune su važeće samo ako ih Prodavatelj pismeno potvrdi.

2.5. – Kupac mora svoje prigovore na Potvrdu narudžbe dostaviti Prodavatelju u roku od 24 sata od slanja pisane Potvrde narudžbe. Ako Kupac u tom roku u pismenom obliku ne zatraži promjene ili ne povuče Narudžbu, Prodavatelj će smatrati da je Kupac u cijelosti prihvatio uvjete iz Potvrde narudžbe.

2.6. – Ukoliko Kupac jednostrano odustane od Narudžbe izvan roka od 24 sata nakon što ju je Prodavatelj pismeno potvrdio, obvezan je snositi svu štetu koja je nastala vezano uz predmetnu Narudžbu (npr. izrada dokumentacije, pripremu proizvodnje, troškovi specijalnih materijala i komponenti…).

3. Cijene

Ukoliko nije drugačije definirano cijene se izražavaju u eurima (kunama) i podrazumijevaju paritet Ex Works, Zagreb, prema Incoterms 2010.

4. Rok isporuke

Rok isporuke kako je naveden u Potvrdi narudžbe je definiran u radnim danima.

Rok isporuke počinje teći 24 sata od trenutka kada je Prodavatelj poslao kupcu pismeno Potvrdu narudžbe i ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

  • da je Kupac prethodno ispuni sve svoje prethodno ugovorene obveze
  • da Kupac nije imao pismenih prigovora na Prodavateljevu potvrdu narudžbe
  • da je u cijelosti uplaćen avans, ako je dogovoren

Prodavatelj je održao rok isporuke ako je kupca obavijestio, prije isteka roka, da je roba pripremljena za otpremu. Djelomična ili prijevremena isporuka su osnovane. Prodavatelj ima pravo produljiti rok isporuke u slučaju „više sile ili nepredvidivih poteškoća sa kojima se susreo ili susreće Prodavatelj, njegovi dobavljači ili pružatelji usluga. Viša sila ili nepredvidiva poteškoća znači događaj koji je izvan kontrole Prodavatelja, njegovog dobavljača ili pružatelja usluga. Prodavatelj je dužan o svim produljenjima roka isporuke pisanim putem obavijestiti kupca. Produljenje roka isporuke ne može ni u kom slučaju dovesti do otkazivanja narudžbe, te Kupac ne može tražiti bilo kakvo obeštećenje uzrokovano produljenjem rokova isporuke.

5. Otprema i Transport robe

5.1. – Prodavatelj prodaje robu standardno zapakiranu za cestovni transport i natovarenu na transportno sredstvo. Rizik od oštećenja ili uništenja robe prelazi s Prodavatelja na kupca sukladno paritetu na Prodavateljovoj Potvrdi narudžbe. Smatra se da je isporuka izvršena kada je proizvod preuzet od strane kupca ili njegovog prijevoznika sukladno paritetu na Prodavateljovoj potvrdi narudžbe, te nakon isporuke sve rizike vezane uz prodani proizvod snosi Kupac.

5.2. – Ukoliko Kupac dobije obavijest o gotovosti robe, a ne organizira transport u roku od 5 radnih dana, Prodavatelj ima pravo zaračunati troškove ležarine na vlastitom skladištu u iznosu od 0,2% prodajne vrijednosti sa uključenim PDV-om nepreuzete robe za svaki dan kašnjenja.

6. Plaćanje

6.1. – Prodavatelj standardno podrazumijeva plaćanje od 100% predujam za sve narudžbe ako nije ugovorom drugačije određeno. Strane su suglasne da dužničko vjerovnički odnos nastaje s danom preuzimanja ugovorene robe a Prodavatelj se obvezuje u roku od 3 dana od dana otpreme kupcu poslati račun. Kupac vrši plaćanje doznakom na račun Air Movement Industry d.o.o. Kao dan ispunjenja obveze plaćanja, računa se dan priljeva novčanih sredstava na poslovni račun Prodavatelja.

6.2. – Sva roba ostaje u vlasništvu Prodavatelja čak i nakon isporuke Kupcu ukoliko ista nije 100% plaćena. Do podmirenja svih obaveza prema Prodavatelju i preuzimanjem vlasničkih prava na isporučenu opremu Kupac mora voditi računa o zaštiti i sprečavanju svih oštećenja na predmetnoj opremi.

6.3. – Ako Kupac ne ispuni svoje obveze plaćanja, Prodavatelj može iskoristiti vlasničko pravo te tražiti od Kupca povrat robe čak i u slučaju da je ista već djelomično plaćena od strane Kupca. U tom slučaju Kupac nema pravo na povrat već uplaćenih sredstava te robu mora vratiti u roku od 2 radna dana od primitka takvog Prodavateljevog zahtjeva.

6.4. – Prodavatelj zadržava pravo da u slučaju Kupčevog neispunjavanja obaveze plaćanja odbije daljnje kupčeve narudžbe, čak i ako ih je već potvrdio, kao i zaustaviti proizvodnju i isporuku proizvoda do naplate dospjelih obveza. Eventualni prigovor vezan uz isporučeni proizvod ne oslobađa Kupca od obveze plaćanja u dogovorenom roku kako je definiran u Potvrdi narudžbe.

6.5. – U slučaju Kupčevog kašnjenja u podmirivanju svojih obaveza u roku Prodavatelj ima pravo zaračunati zatezne kamate i sve troškove vezane na slanje opomena i svih ostalih aktivnosti koje su bile potrebne za dobivanje uplate od strane Kupca.

7. Prigovori i jamstva

Prodavatelj jamči da roba koju je isporučio kupcu nema oštećenja. Kupac je dužan pri preuzimanju robu pregledati. Ukoliko uoči kakav nedostatak Kupac mora takvom nedostatku prigovoriti u roku od 8 dana od preuzimanja. Za pošiljke kod kojih je uzrok za prigovor nastao kod transporta, reklamacijski zapisnik mora supotpisati i prijevoznik.

Prodavatelj odgovara za skrivene nedostatke koje se pokažu do 12 mjeseci od otpreme robe, osim ako nije drugačije dogovoreno i dokumentirano u pisanom obliku te će prihvatiti prigovor nedostataka ako je Kupac Prodavatelja o tome izvijestio i svoj zahtjev potkrijepio dokumentacijom u obliku fotografija, opisa kvara i ostalih informacija koje Prodavatelj može zatražiti. Prodavatelj ima pravo provjeriti činjenično stanje na samoj opremi na koju Kupac ima prigovor. Kupac mora robu zadržati do odluke o rješenju prigovora, u protivnom odgovara za nastalu štetu i troškove.

Prodavatelj nije odgovoran za greške nastale zbog ugrađenih komponenti u proizvod koje je Kupac dostavio na ugradnju. Ako je zahtjev iz naslova prigovora zbog nedostatka osnovan, Prodavatelj će sporan proizvod popraviti ili zamijeniti u najkraćem mogućem roku na paritetu kako je reklamirani proizvod prvotno isporučen. Prodavatelj ne prihvaća nikakve dodatne troškove niti eventualne štete nastale na bilo koji način vezane uz proizvod s greškom, osim obveze da zamijeni ili popravi reklamirani proizvod na opisani način. Štoviše, sve garancije postaju nevažeće ako je Kupac sam vršio popravke ili promjene bez dobivanja prethodne pismene autorizacije Prodavatelja ili je oprema upotrebljavana na neispravan način. Budući da su podaci iz kataloga, uputa i ostalih tiskanih materijala informativne prirode, ne mogu biti osnova za prigovor.

8. Odgovornost za informacije kupaca

Prodavateljevi kupci mogu davati daljnjem kupcu usmena i pismena tehnička objašnjenja glede uporabe proizvoda ili naprave po svojoj najboljoj stručnosti, koji Prodavatelja ni po čemu ne obvezuju. Isključeni su svi kupčevi eventualni zahtjevi prema Prodavatelju također i odštetni, za koje se ustanovi da proizlaze iz pogrešnih informacija Kupaca ili podataka u katalozima, prospektima i ostalim marketinškim materijalima.

9. Pravo na odustajanje od ugovora ili narudžbe

Strane će se pokušati prilagoditi uvjetima novonastale situacije

  • ako tijekom poslovanja nastanu nepredviđene smetnje, događaju koji nisu ovisni o Prodavateljevoj volji ili su nastali zbog izmijenjenih okolnosti
  • ako se po sklapanju posla pokaže da ugovor ili narudžbu nije moguće ispuniti u cijelosti, ili u njenim baznim dijelovima, ili bi te okolnosti nanijele pretjerano velike gubitke

Ako se nije moguće prilagoditi novonastaloj situaciji Prodavatelj ima pravo na osnovu jednostrane pisane izjave odustati od Ugovora ili narudžbe u cijelosti ili djelomično. Razloge za odustajanje Prodavatelj mora dostaviti kupcu u pisanom obliku. Ako Prodavatelj odustane od ugovora ili narudžbe u skladu odredbe ovog stavka, Kupac nema pravo zahtijevati nikakve odštete.

10. Pravo na odustajanje od ugovora ili narudžbe

Strane će se pokušati prilagoditi uvjetima novonastale situacije

  • ako tijekom poslovanja nastanu nepredviđene smetnje, događaju koji nisu ovisni o Prodavateljevoj volji ili su nastali zbog izmijenjenih okolnosti
  • ako se po sklapanju posla pokaže da ugovor ili narudžbu nije moguće ispuniti u cijelosti, ili u njenim baznim dijelovima, ili bi te okolnosti nanijele pretjerano velike gubitke

Ako se nije moguće prilagoditi novonastaloj situaciji Prodavatelj ima pravo na osnovu jednostrane pisane izjave odustati od Ugovora ili narudžbe u cijelosti ili djelomično. Razloge za odustajanje Prodavatelj mora dostaviti kupcu u pisanom obliku. Ako Prodavatelj odustane od ugovora ili narudžbe u skladu odredbe ovog stavka, Kupac nema pravo zahtijevati nikakve odštete.

11. Viša sila (Force majeure)

11.1. – Prodavatelj nije odgovoran za djelomično ili potpuno neispunjavanje svojih obaveza prema Kupcu u slučaju nepredvidivih događaja koje Prodavatelj nije bio u mogućnosti spriječiti (Force Majeure). Slijedeći događaji su navedeni kao primjeri takvih nepredvidivih događaja: požar, poplava, potres, revolucija, rat ili oružani konflikt, teroristički napad, bolest, epidemije, prekid struje, prekid interneta, protesti, embargu, zapljene, transportni limiti, nedostatak materijala, redukcije energenata, nedostatak ili kvar opreme ili usluga kod Prodavateljevih dobavljača itd.

11.2. – Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti ispuniti svoje obaveze prema Kupcu iz nekog od razloga navedenih u točci 10.1. o istome će bez odlaganja obavijestiti Kupca. U tom slučaju rok isporuke robe ili usluge se pomiče za vrijeme trajanje više sile i posljedica uzrokovanih višom silom. Ukoliko se zbog više sile ili njezinih posljedica rok isporuke mora pomaknuti za više od 3 mjeseca Kupac ima pravo odustati od narudžbe bez ikakvih naknada.

12. Završne odredbe

Strane će pokušati riješiti sve sporove, koji proizlaze iz međusobnog poslovanja ili su u vezi s tim poslovanjem, prije svega sporazumno. Za rješavanje sporova, koje strane ne mogu međusobno same riješiti ili ne žele prihvatiti nagodbu, nadležan je Trgovački sud u Zagrebu.